Jūsų prekių krepšelis tuščias

Privatumo politika

UAB „BALTŲ LANKŲ“ LEIDYBA 

PRIVATUMO POLITIKA 

 1. UAB „Baltų lankų“ leidyba (toliau – „Bendrovė“) gerbia visų savo klientų (paslaugų ir prekių pirkėjų), įskaitant internetinės parduotuvės www.baltoslankos.lt (toliau – „Parduotuvė“) lankytojus ir Bendrovės programėlės audioknygoms klausyti „Baltos lankos: audioknygos“ arba „baltoslankos.lt audiobooks“ (toliau – „Programėlė“) naudotojus (toliau – „Klientai“), teisę į privatumą ir įsipareigoja užtikrinti jų asmens duomenų apsaugą bei jų, kaip duomenų subjektų, teisių užtikrinimą.
 2. Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius Bendrovės Klientų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus ir tvarką.
 3. Naudodamiesi Bendrovės Parduotuve, Programėle, taip pat užsisakydami ar naudodamiesi Bendrovės siūlomomis paslaugomis ir (arba) prekėmis bei suteikdami Bendrovei savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis (išskyrus dėl duomenų tvarkymo veiksmų, dėl kurių reikės Jūsų atskiro sutikimo).
 4. Gerbdami Jūsų privatumą ir saugodami Jūsų asmens duomenis, mes imamės atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintume Jūsų asmens duomenų saugumą, o duomenų tvarkymo veiksmai atitiktų duomenų apsaugos teisės aktų ir mūsų vidaus politikos reikalavimus.
 5. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Europos Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – „Reglamentas“), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – „ADTAĮ“), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – „ERĮ“) ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų (Lietuvoje – Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos) nurodymų.

 

VARTOJAMOS SĄVOKOS 

 

 1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardas ir pavardė, asmens identifikavimo numeris, buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius, arba pagal vieną ar kelis fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
 2. Duomenų subjektas – fizinis asmuo – Bendrovės klientas (įskaitant Parduotuvės lankytojus ir (arba) Programėlės naudotojus), kurio asmens duomenis renka Bendrovė.
 3. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.
 4. Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.
 5. Duomenų valdytojas – UAB „Baltų lankų“ leidyba, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta bendrovė, kodas 124940893, registruota buveinė A. Jakšto g. 7, 01105 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
 6. Slapukas (angl. cookie) – nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant Parduotuvėje arba Programėlėje ir yra saugoma Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.
 7. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.
 8. „Baltų lankų“ paskyra – Kliento paskyra, sukurta Klientui Programėlėje ar Parduotuvėje, užpildžius registracijos arba paskyros sukūrimo anketą, kurios duomenų valdytojas yra Bendrovė.

 

KOKIAIS TIKSLAIS IR PAGRINDAIS TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

 

 1. Paslaugų ar prekių pirkimui (užsakymui) apdoroti ir administruoti:
  • tvarkomi duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas (Jūsų prašymu), gimimo data, el. pašto adresas, telefonas, įmonės duomenys, adresas, prisijungimo duomenys, duomenys, susiję su paslaugų teikimu (pvz.: paslauga ir jos užsakymo detalės, sąskaitų numeriai, sąskaitų išrašymas, mokėjimų būdas ir detalės, informacija apie sutikimą ar nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais);
  • tvarkymo teisinis pagrindas: sutikimas;
  • saugojimo terminas: Bendrovės bei Jūsų bendradarbiavimo laikotarpiu (paslaugų teikimo metu) ir 10 (dešimt) metų nuo šio laikotarpio pabaigos.
 2. Bendrovės Klientams identifikuoti Bendrovės informacinėse sistemose, registruojantis Parduotuvėje ir Programėlėje bei jungiantis prie savo paskyros:
  • tvarkomi duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, el. pašto adresas, telefonas, įmonės duomenys, adresas, prisijungimo duomenys;
  • tvarkymo teisinis pagrindas: sutikimas;
  • saugojimo terminas: tol, kol esate registruotas vartotojas.
 3. Tiesioginės rinkodaros tikslais (tik turint duomenų subjektų išankstinį sutikimą):
  • tvarkomi duomenys: el. pašto adresas;
  • tvarkymo teisinis pagrindas: sutikimas;
  • saugojimo terminas: 5 (penkeri) metai nuo sutikimo davimo dienos arba iki duoto sutikimo atšaukimo.
 4. Prisijungimo duomenų įsiminimas, saugaus prisijungimo užtikrinimas, statistikos rinkimas, Parduotuvės ir (arba) Programėlės optimizacija ir pritaikyto turinio pateikimas (slapukai). Duomenys automatiškai surenkami iš Jūsų naudojamų kompiuterių ir (arba) mobiliųjų įrenginių Jums prisijungus prie Parduotuvės ir (arba) Programėlės:
  • tvarkomi duomenys: prisijungimų IP adresai ir laikas, vartotojo naudojama naršyklė ir jos versija, duomenys apie prekių ar paslaugų naudojimą (pvz.: duomenys, surinkti naudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete, ir pan.);
  • tvarkymo teisinis pagrindas: sutikimas arba teisėtas interesas (būtinųjų slapukų atveju);
  • saugojimo terminas: saugojimo terminai nurodyti skyriuje „Kokius slapukus ir kaip naudojame?“.

 

KAIP TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

 

 1. Mes užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys būtų:
  • tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
  • renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;
  • adekvatūs, tinkami ir tik tie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (taikomas duomenų kiekio mažinimo principas);
  • tikslūs ir prireikus atnaujinami (taikomas tikslumo principas);
  • ttvarkomi tokiu būdu, kad atitinkamomis techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo Duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto Duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (taikomi vientisumo ir konfidencialumo principai).

 

KOKIAS DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISES JŪS TURITE?

 

 1. Jūs turite šias duomenų subjektų teises:

Jūsų teisė

Aprašymas

Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis

Jūs galite kreiptis į mus prašydami:

 • patvirtinti, kad tvarkome Jūsų asmens duomenis;
 • pateikti Jums šių duomenų kopiją;
 • suteikti informaciją apie tvarkomus Jūsų asmens duomenis, pavyzdžiui: kokius Jūsų asmens duomenis renkame, kokiu tikslu juos tvarkome, kam ir kokiu tikslu juos teikiame, ar šiuos duomenis perduodame už Europos Sąjungos ribų (ir kokias apsaugos priemones taikome perduodami duomenis trečiosioms šalims), kokias saugumo priemones jiems taikome ir kitą informaciją, susijusią su Jūsų asmens duomenimis.

Didžiąją dalį šios informacijos mes pateikiame šioje privatumo politikoje.

Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis

Jei Jūs, susipažinę su savo asmens duomenimis, nustatote, kad Jūsų asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, ir kreipiatės į mus, Jūsų asmens duomenis patikrinsime, Jums paprašius ištaisysime neteisingus, neišsamius, netikslius duomenis ir (arba) sustabdysime tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą.

Pažymime, kad savo duomenų korekcijas Jūs galite atlikti asmeninėje „Baltų lankų“ paskyroje, prisijungę adresu www.baltoslankos.lt arba per Programėlę.

Teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“)

Jūs galite kreiptis į mus su prašymu ištrinti Jūsų asmens duomenis šiais atvejais:

 • kai jie nebėra reikalingi įgyvendinti tikslams, kuriems buvo surinkti;
 • kai Jūs atšaukėte savo sutikimą (jei Jūsų asmens duomenų tvarkymas buvo pagrįstas sutikimu);
 • kai pasinaudojote teise nesutikti, kad mes tvarkytume su Jumis susijusius asmens duomenis;
 • kkai manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, ir kt.

Mes neprivalome įgyvendinti Jūsų prašymo ištrinti Jūsų asmens duomenis, jeigu Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra būtinas įgyvendinant teisinius įsipareigojimus, įtvirtintus Reglamente ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

Teisė apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą

Jūs galite kreiptis į mus su prašymu apriboti (pavyzdžiui, saugoti, bet nenaudoti) Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kai taikomas vienas iš šių atvejų:

 • Jūs užginčijate duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį galime patikrinti Jūsų asmens duomenų tikslumą;
 • Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas, tačiau Jūs nesutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą;
 • jie nebėra reikalingi įgyvendinant asmens duomenų tvarkymo tikslus, kuriems buvo surinkti, tačiau jų reikia duomenų subjektui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
 • Jūs esate paprieštaravęs (-usi) duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar mūsų teisinės priežastys yra viršesnės už Jūsų teisėtas priežastis.

Dėl duomenų tvarkymo apribojimo ir tokio apribojimo laikotarpiu mes galime neturėti galimybės užtikrinti Jums paslaugų teikimo.

Teisė į Jūsų asmens duomenų perkeliamumą

Jūs galite kreiptis į mus su prašymu pateikti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte mums susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, arba galite pateikti prašymą, kad mes tiesiogiai persiųstume Jūsų asmens duomenis kitam Jūsų asmens duomenų valdytojui, kiek tai techniškai įmanoma ir kai:

 • Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra pagrįstas Jūsų sutikimu arba su Jumis sudaromos sutarties vykdymu;
 • Jūsų asmens duomenų tvarkymas atliekamas automatizuotomis priemonėmis.

Teisė nesutikti

Jūs galite kreiptis į mus su prašymu dėl su Jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu paprastai ir nemokamai atšaukti sutikimą, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas gavus Jūsų sutikimą arba gali būti reikalingas siekiant teisėtų mūsų interesų.

Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto Jūsų asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

Vis dėlto, atsižvelgiant į mūsų paslaugų teikimo tikslus ir abiejų šalių (tiek Jūsų, kaip duomenų subjekto, tiek mūsų, kaip duomenų valdytojo) teisėtų interesų pusiausvyrą, Jūsų prieštaravimas gali reikšti, kad, nutraukę mūsų teisėtu interesu grindžiamą Jūsų duomenų tvarkymą, mes negalėsime suteikti galimybės Jums toliau naudotis mūsų teikiamomis paslaugomis.

Teisė pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo

Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis mes tvarkome pažeisdami duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, mes visuomet pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į mus.

Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomas problemos sprendimo būdas arba jeigu, Jūsų nuomone, mes nesiimsime pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turėsite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 

KAIP NAGRINĖJAMI JŪSŲ PATEIKTI PRAŠYMAI?

 

 1. Siekdami apsaugoti visų savo Klientų duomenis nuo neteisėto atskleidimo, mes, gavę Jūsų prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas Jūsų teises, privalėsime nustatyti Jūsų tapatybę. Šiuo tikslu galime prašyti Jus nurodyti Jūsų registracijos arba „Baltų lankų“ paskyros sukūrimo anketoje pateiktus duomenis (pvz., vardą, el. pašto adresą ar telefono numerį), kad palygintume, ar Jūsų nurodyti duomenys sutampa su atitinkamais anketos duomenimis. Vykdydami šį patikrinimą, mes taip pat galime išsiųsti Jums pranešimą registracijos anketoje arba Jūsų „Baltų lankų“ paskyroje nurodytu el. pašto adresu, prašydami atlikti autorizacijos veiksmą. Jeigu patikrinimo procedūra bus nesėkminga (pvz., Jūsų nurodyti anketos duomenys nesutaps su registracijos anketoje arba Jūsų „Baltų lankų“ paskyroje pateiktais duomenimis arba Jūs neatliksite autorizacijos veiksmo pagal el. paštu gautą pranešimą), mes būsime priversti konstatuoti, kad Jūs nesate prašomų duomenų subjektas, ir privalėsime atmesti Jūsų pateiktą prašymą.
 2. Gavę Jūsų prašymą dėl bet kurios Jūsų teisės įgyvendinimo ir sėkmingai atlikę aukščiau nurodytą patikrinimo procedūrą, mes įsipareigojame nedelsdami, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau nei per 1 (vieną) mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo ir patikrinimo procedūros užbaigimo informuoti Jus apie veiksmus, kurių ėmėmės pagal Jūsų pateiktą prašymą. Šis terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams, atsižvelgiant į pateiktų prašymų sudėtingumą ir skaičių ir apie tai Jus informavus.
 3. Vieną kartą per metus informaciją apie tvarkomus Jūsų asmens duomenis pateiksime nemokamai. Jei Jūs kreipsitės daugiau nei vieną kartą per kalendorinius metus arba Jūsų prašymas bus nepagrįstas, pasikartojantis ar neproporcingas, tokiu atveju galėsime imti pagrįstą mokestį, kurio dydis neviršys duomenų teikimo sąnaudų.

 

KAIP ATLIEKAMAS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLU?

 

 1. Tik turėdami Jūsų išankstinį sutikimą ir vadovaudamiesi ERĮ, ADTAĮ bei Reglamento nuostatais, mes el. paštu siųsime Jums Bendrovės naujienlaiškius.
 2. Tiesioginės rinkodaros tikslu mes tvarkome šiuos Jūsų duomenis:
  • elektroninio pašto adresas.
 3. Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu yra saugomi 5 (penkerius) metus nuo Jūsų sutikimo gavimo dienos arba iki šio sutikimo atšaukimo. Sutikimas gali būti atšauktas bet kuriuo metu pateikiant prašymą Bendrovei (tiesiogiai, paštu, el. paštu arba telefonu).
 4. Jūs galite bet kuriuo metu nesutikti gauti Bendrovės pasiūlymų ar naujienų. Jūsų atsisakymas gauti pasiūlymus ir naujienas nesutrukdys Jums naudotis mūsų teikiamomis paslaugomis, tačiau tai reikš, kad mes negalėsime teikti Jums naudingų pasiūlymų. Apie nesutikimą ar savo sutikimo atšaukimą Jūs galite mus informuoti el. paštu  info@baltoslankos.lt arba telefonu +370 5 240 79 06.

 

KAM TEIKIAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

 

 1. Bendrovės darbuotojų prieiga prie Jūsų asmens duomenų suteikiama tik esant būtinybei vykdyti savo pareigas ir tik darbuotojui įsipareigojus laikytis konfidencialumo reikalavimo.
 2. Bendrovė gali pateikti Jūsų asmens duomenis:
  • duomenų tvarkytojams ir valdytojams, kurie Bendrovei teikia paslaugas ir tvarko Jūsų asmens duomenis Bendrovės vardu ir Bendrovės naudai (pvz., duomenų centrų, prieglobos, debesijos, svetainių administravimo ir susijusias paslaugas teikiančioms, programinę įrangą kuriančioms, teikiančioms, palaikančioms ir vystančioms įmonėms, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančioms įmonėms, ryšio paslaugas teikiančioms įmonėms, savo teisiniams ir atitikties konsultantams, išorės auditavimo kompanijoms);
  • bendrovėms, tvarkančioms jungtines skolininkų duomenų rinkmenas, arba reikalavimo teisę į skolą perimančioms bendrovėms;
  • su Jūsų sutikimu kitoms trečiosioms šalims.
 3. Mes pasitelkiame tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės būtų įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisių apsauga.
 4. Pažymime, kad aukščiau nurodyti duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus.
 5. Duomenų tvarkytojas negali pasitelkti kito duomenų tvarkytojo be išankstinio konkretaus arba bendro rašytinio Bendrovės (duomenų valdytojo) leidimo.
 6. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti teikiami atsakant į oficialius valstybės institucijų bei teismo prašymus, tačiau tik įsitikinus šių prašymų teisėtumu.

 

KOKIUS SLAPUKUS IR KAIP NAUDOJAME?

 

 1. Siekdami užtikrinti naudojimąsi mūsų teikiamomis paslaugomis (įskaitant Parduotuvės ir Programėlės funkcionalumą), galimybę Jums patogiau ir efektyviau naršyti Parduotuvėje arba Programėlėje bei pateikti Jums naudingus pasiūlymus, Parduotuvėje ir Programėlėje naudojame Slapukus.
 2. Apsilankę Parduotuvėje, pamatysite pranešimą, informuojantį apie slapukų naudojimą, ir prašymą su tuo sutikti. Jūs galite išjungti slapukus, tvarkydami savo interneto naršyklės nustatymus. Jei išjungsite slapukus naršyklėje arba kitu būdu, galite negalėti visa apimtimi naudotis Parduotuvės ir (arba) Programėlės funkcijomis.
 3. Registruodamiesi Programėlėje ir (arba) Parduotuvėje, Jūs sutinkate su „Baltų lankų“ Privatumo politika ir šiame skyriuje nurodytų slapukų naudojimu.
 4. Duomenys apie Parduotuvėje ir Programėlėje naudojamus Slapukus:

Slapuko pavadinimas

Aprašymas

Slapuko surenkama informacija

Saugojimo terminas

.Nop.Customer

Skirtas identifikuoti vartuotoją.

Tai bendrasis slapukas, naudojamas Jūsų lankymosi seansui ir naršymo veiksmams valdyti.

Iki sesijos pabaigos

.Nop.Antiforgery, ARRAffinitySameSite

Skirtas apsaugoti nuo CSRF atakų.

Apsaugo nuo Cross-site request forgery atakų.

Iki sesijos pabaigos

.Nop.Session

Išsaugo vartotojo sesiją, kad gautų informaciją iš serverio pusės tarp atskirų užklausų.

Bendrasis slapukas, naudojamas Jūsų lankymosi seansui ir naršymo veiksmams valdyti.

Iki sesijos pabaigos

.Nop.ComparedProducts

Skirtas produktų palyginimui.

Informacija apie produktus, kuriuos nori palyginti vartotojas.

10 parų

.Nop.RecentlyViewedProducts

Neseniai peržiūrėti produktai.

Informacija apie produktus, kuriuos vartotojas neseniai peržiūrėjo.

10 parų

.Nop.Authentication

Informacija apie prisijungusio vartotojo sesiją.

Tai bendrasis slapukas, naudojamas Jūsų lankymosi seansui ir naršymo veiksmams valdyti.

Iki sesijos pabaigos

.Nop.ExternalAuthentication

Informacija apie įšoriniu būdu prisijungusio vartotojo sesiją.

Bendrasis slapukas, naudojamas Jūsų lankymosi seansui ir naršymo veiksmams valdyti. Kai vartotojas prisijungia per trečiųjų šalių tinklalapius ir svetaines. Pvz., per „Facebook“, „Google“ ir pan.

Iki sesijos pabaigos

ARRAffinity

Skirtas užtikrinti, kad vartotojo užklausas apdoros tas pats serveris.

Serverio informacija, prie kurio prisijungęs vartotojas.

1 metai

_ga

Šį slapuką naudoja „Google Analytics“, kad įvertintų vartotojo apsilankymo tikslus, parengtų ataskaitas apie tinklalapio aktyvumą svetainių operatoriams ir pagerintų kliento patirtį lankantis Parduotuvėje.

„Google Analytics“ įrašo nemažai slapukų, skirtų vartotojo elgesiui analizuoti. Tačiau jie nerenka su vartotojo tapatybe susijusių duomenų.

2 metai

_gat

Šį slapuką naudoja „Google Analytics“, kad įvertintų vartotojo apsilankymo tikslus, parengtų ataskaitas apie tinklalapio aktyvumą svetainių operatoriams ir pagerintų kliento patirtį lankantis Parduotuvėje.

„Google Analytics“ įrašo nemažai slapukų, skirtų vartotojo elgesiui analizuoti. Tačiau jie nerenka su vartotojo tapatybe susijusių duomenų.

10 minučių

_gid

Šį slapuką naudoja „Google Analytics“, kad įvertintų vartotojo apsilankymo tikslus, parengtų ataskaitas apie tinklalapio aktyvumą svetainių operatoriams ir pagerintų kliento patirtį lankantis Parduotuvėje.

„Google Analytics“ įrašo nemažai slapukų, skirtų vartotojo elgesiui analizuoti. Tačiau jie nerenka su vartotojo tapatybe susijusių duomenų.

24 valandos

ai_session

Skirtas tinklapio greitaveikos analizei.

Anoniminė informaciją apie einamo vartotojo sesiją.

Iki sesijos pabaigos

ai_user

Skirtas tinklapio greitaveikos analizei.

Unikalus vartotojo identifikatorius. Skirtas skaičiuoti, kiek yra prisijungusių vienu metu.

1 metai

CONSENT

Skirtas vartotojo sutikimui dėl slapukų saugojimui.

Saugo informaciją apie tai, kad vartotojas sutiko su tuo, jog svetainėje naudojami slapukai.

2 metai

_fbp

„Facebook“ naudojamas slapukas

„Facebook“ naudojamas slapukas, skirtas vartotojo elgesiui analizuoti. Jis nerenka su vartotojo tapatybe susijusių duomenų.

3 mėn.

_gcl_au

Šį slapuką naudoja „Google Analytics“, kad įvertintų vartotojo apsilankymo tikslus, parengtų ataskaitas apie tinklalapio aktyvumą svetainių operatoriams ir pagerintų kliento patirtį lankantis Parduotuvėje.

„Google Analytics“ įrašo nemažai slapukų, skirtų vartotojo elgesiui analizuoti. Jie nerenka su vartotojo tapatybe susijusių duomenų.

3 mėn.

 

NUO KADA GALIOJA ŠI POLITIKA?

 

 1. Ši politika galioja nuo 2022 m. birželio 30 d. Jei pakeisime šią politiką, jos atnaujintą versiją paskelbsime šiame tinklalapyje.

 

KAIP GALITE SU MUMIS SUSISIEKTI?

 

 1. Visais duomenų tvarkymo klausimais su mumis galite susisiekti šiais būdais:
  • el. paštu: info@baltoslankos.lt;
  • telefonu: +370 5 240 79 06;
  • siųsdami korespondenciją adresu: A. Jakšto g. 5, 01105 Vilnius;
  • pateikdami prašymą tiesiogiai Bendrovės buveinėje adresu: A. Jakšto g. 5, LT-01105 Vilnius.